Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Provozovatelem internetového obchodu www.baavi.cz je

BaaVi s.r.o., se sídlem Kytínská 137, 267 28 Svinaře, Česká republika

IČO: 11910976

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, 356211

(dále jen "prodávající“)

Kontaktní osoby: Ondřej Salavec a Mgr. Eliška Salavcová

Prodávající není plátcem DPH.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.baavi.cz (dále též jen „e-shop“), přičemž v souladu s ust. § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ".) upravují práva a povinnosti smluvních stran, tedy prodávajícího a kupujícího.

 • Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ".)

 • Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 • Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s NOZ považuje za spotřebitele každá osoba, která uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“)

 • Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Spotřebitelem dle NOZ tedy není osoba, která má v úmyslu nakoupit od prodávajícího zboží nebo užívat jím nabízené služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, příp. je právnickou osobou.

 • Obchodní podmínky, stejně tak jako kupní smlouva, jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 • V kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Veškeré zboží umístěné na e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ust.1732 odst. 2 NOZ se nepoužije.

 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.

 • Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací) prodávajícího kupujícímu. Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky prostřednictvím e-mailové adresy uvedené kupujícím v jeho objednávce.

 • Objednávka kupujícího obsahuje především tyto informace:

- označení objednávaného zboží (zboží je určeno jeho vložením kupujícím do nákupního košíku v e-shopu)

- způsob úhrady kupní ceny

- způsob dodání zboží včetně informace o nákladech spojených s dodáním zboží

- identifikace kupujícího, včetně uvedení adresy pro doručení

 

 • Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“.

 • Na e-shopu jsou uvedeny informace o zboží, včetně cen jednotlivých produktů. Ceny jsou uvedeny jako konečné, včetně všech souvisejících poplatků. Ceny jsou platné v době zobrazení na e-shopu. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 • Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat kupujícímu sjednané zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupujícímu vzniká závazek zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle sjednaných platebních podmínek a dodané zboží převzít.

 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

 • Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

 • Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, že byl dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy na tyto obchodní podmínky upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění detailně seznámit.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Na e-shopu jsou uvedeny informace o zboží, včetně ceny zboží. Ceny jsou uvedeny jako konečné, včetně všech souvisejících poplatků. Ceny jsou platné v době zobrazení na e-shopu. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 • Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nemá taková změna ceny vliv.

 • Způsob úhrady kupní ceny zboží a případných nákladů na dodání zboží bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce. Kupující má možnost volby z těchto variant:

- Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího číslo 123-5189780217/0100, vedený v měně CZK, u společnosti KB (dále jen „účet prodávajícího“)

- V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

- V hotovosti při osobním převzetí v místě provozovny prodávajícího, BaaVi, s.r.o., Karlštejn 317, 267 18 Karlštejn

 • V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen zaplatit kupní cenu zboží s uvedením variabilního symbolu platby, a to do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Variabilní symbol platby bude kupujícímu zaslán v potvrzení přijetí objednávky.

 • V případě bezhotovostní platby převodem na účet je závazek kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 • V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 • V případě nesplnění závazku kupujícího zaplatit kupní cenu zboží ve výše uvedeném termínu, bude příslušná objednávka stornována.

 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze kumulovat.

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY

 • Zboží bude kupujícímu dodáno prostřednictvím přepravce, kterého kupující zvolí v rámci své objednávky (PPL / DPD / Doprava dle BaaVi / Osobní odběr).

 • Zboží bude kupujícímu doručeno nejpozději do 7 pracovních dnů od zaplacení kupní ceny, není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

 • Cena za dodání zboží, kterou je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, činí 149,- Kč / 129 Kč, dle zvoleného přepravce, ledaže se jedná o případy, kdy prodávající kupujícímu cenu za dodání zboží neúčtuje. Prodávající kupujícímu neúčtuje cenu za dodání zboží v případě, že hodnota současně objednaného zboží činí alespoň 3.500 Kč po případných slevách. Osobní odběr není zpoplatněn.

 • Cena dodání zboží do států mimo ČR bude vždy dohodnuta individuálně dle aktuálně platných sazebníků dopravních společností.

 • Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen toto zboží na uvedeném místě při dodání převzít. Nepřevezme-li kupující zboží dle tohoto ustanovení, je povinen zaplatit prodávajícímu náklady na dopravu i v případě uvedeném v ust. 4.3.

 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 • Kupující je povinen při převzetí zboží od dopravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakéhokoliv porušení či vad toto bez odkladu přepravci oznámit. V případě závažného porušení obalů nebo vad není kupující povinen zboží od přepravce převzít.

 

 1. VLASTNICKÉ PRÁVO, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

 • Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, které je předmětem dodávky, jeho převzetím na místě sjednaném v kupní smlouvě dle objednávky kupujícího.

 • Nebezpečí škody na zboží, které je předmětem dodávky, přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva k dané věci.

 

 1. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

 • Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v množství a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě podle objednávky kupujícího. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý

 • Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti prodávajícím popisované, popřípadě jakost pro tento druh zboží obvyklé.

 • Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 • O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží.

 • V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (lze vyměnit za stejný druh zboží). Není-li oprava nebo výměna zboží možná, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující-spotřebitel podle § 1829 odst. 1 NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

 • V této lhůtě je kupující povinen odstoupení od smlouvy prodávajícímu oznámit elektronicky na e-mail: info@baavi.cz, příp. písemně na adresu pro doručení: BaaVi, s.r.o., Karlštejn 317, 267 18 Karlštejn. Rozhodujícím dnem je den odeslání odstoupení od kupní smlouvy.

 • V případě odstoupení od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Kupující je tak zároveň povinen ve lhůtě uvedené v odst. 7.1 zaslat prodávajícímu na adresu pro doručení i zakoupené zboží, a to nepoužívané, v původním obalu. Zboží zašle kupující prodávajícímu na vlastní náklady.

 • V případě, že odstoupí od smlouvy kupující - spotřebitel, vrátí mu prodávající celou zaplacenou kupní cenu za zboží nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení od kupní smlouvy obdržel, ne však dříve, než bude prodávajícímu příslušné zboží vráceno. Kupní cenu prodávající vrátí bankovním převodem na účet, ze kterého bylo zboží kupujícím zaplaceno. V případě, že kupující zboží platil hotově, ať už na dobírku nebo při osobním převzetí, uvede v odstoupení od smlouvy bankovní účet, na který má být zaplacená kupní cena vrácena.

 • V případě, že již bylo zboží kupujícím v mezidobí použito nebo částečně poškozeno/zničeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a jednostranně tak započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající tak kupujícímu-spotřebiteli vrátí takto sníženou kupní cenu.

 • Prodávající je oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit do doby převzetí zboží kupujícím.

 • Je-li spolu se zbožím kupujícímu poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit dárek prodávajícímu.

 

 1. REKLAMACE A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ)

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Především prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 • Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost. Záruka za jakost pro kupujícího – spotřebitele je v délce 24 měsíců, pro kupujícího – podnikatele pak 12 měsíců (dále jen „záruční doba“). Tato záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

 • Nároky kupujícího z vad zboží (vč. způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, jimž podléhá vztah mezi prodávajícím a kupujícím v souladu s kupní smlouvou.

 • Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé po přechodu nebezpečí škody na věci bez jeho zavinění, za vady vzniklé mechanickým poškozením, běžným opotřebením nebo v důsledku nesprávného zacházení, skladování, užívání, jakož i za vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

 • Vady na zboží, které se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, se považují za vady existující již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o vadách na zboží věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 • V případě zjištění vady na zboží je kupující tuto skutečnost povinen prodávajícímu neprodleně oznámit na emailové adrese info@baavi.cz.

 • V oznámení vad zboží kupující detailně příslušnou vadu popíše, příp. přiloží fotodokumentaci. Vždy však přiloží nákupní doklad, čímž prokáže nákup uvedeného zboží u prodávajícího. Je-li to pro reklamační řízení nutné, oznámí následně prodávající kupujícímu adresu pro zaslání vadného zboží.

 • Je-li pro posouzení vad nutné zaslat zboží na adresu prodávajícího, zašle kupující zboží na své náklady. Zboží je nutné před odesláním zabalit tak, aby při přepravě nedošlo k jeho dalšímu poškození.
 • Právo z vadného plnění se považuje za řádně uplatněné, jestliže je reklamované zboží kompletní, včetně nákupního dokladu, kterým kupující prokáže nákup reklamovaného zboží u prodávajícího. Nad rámec uvedeného je kupující povinen předat k reklamačnímu řízení prodávajícímu reklamované zboží zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.

 • O reklamaci rozhodne prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od řádného obdržení reklamace. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.

 • Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objeví, resp. jakmile kupující vadu zjistí, nejpozději však před skončením záruční doby. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba pro kupujícího - spotřebitele je 24 měsíců, pro kupujícího – podnikatele je 12 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

 • Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

 • O způsobu vyřízení reklamace bude kupující informován prostřednictvím elektronické pošty.
  Reklamační řízení bude skončeno, resp. reklamace vyřízena (včetně příp. odstranění vady) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění kupujícím. V odůvodněných případech může prodávající s kupujícím dohodnout lhůtu delší.

 • Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné části zboží se vztahuje nová záruční doba jen na vyměněnou část.

 

 1. MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ SPOTŘEBITELŮ

 • Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) NOZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se kupující - spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 

 1. DORUČOVÁNÍ

 • Kupující bere na vědomí, že mu budou veškeré písemné dokumenty od prodávajícího zasílány přednostně na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři. Tím není dotčeno právo kupujícího a prodávajícího dohodnout si jiný způsob doručování písemností, zejména prostřednictvím české pošty na adresu bydliště, místa podnikání či sídla kupujícího.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě), a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, za účelem zasílání informací a obchodních sdělení kupujícího prodávajícím.

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů kupující uděluje na dobu neurčitou, resp. do doby, než kupující písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 • Prodávající se zavazuje nepředat osobní údaje kupujícího třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím. dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.

 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

 • Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 • Pokud by některá ustanovení obchodních podmínek měla být neplatná nebo neúčinná už v době jejich vytvoření, nebo jestliže se stanou neplatnými či neúčinnými později, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. Místo neplatných ustanovení obchodních podmínek se použijí ustanovení platných právních předpisů České republiky, která jsou svým obsahem a účelem nejblíže obsahu a účelu obchodních podmínek.

 

V Řevnicích, dne 5. 10. 2021